МАТЕМАТИКА


    Нұсқаулық
 1. Өрнектің мәнін табыңыз
  1
  0,1
  0,2
  2
  0,5

 2. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:  1
  2

 3. Өрнекті ықшамдаңыз: 4(х-1)2+8х
  4x2-4
  4x2+18x+4
  x2-4
  4x2+4x
  x2+4

 4. Өрнекті ықшамдаңыз:
  12
  13
  14
  15
  16

 5. Өрнектің мәнін табыңыз: |-4,5|:|-0,9|
  -5
  0,5
  -0,5
  5
  -0,05

 6. Сандардың ЕҮОБ табыңыз: 90 и 84.
  2
  9
  6
  4
  3

 7. Санды дәрежеге шығарыңыз:


 8. Теңдеуді шешіңіз: 4х+2х+1-24=0
  х1=-2, х2=6
  х=2
  х1=2, Х2=-6
  х1=-4, х2=6
  х1=4, х2=-6

 9. Интегралды есепте: ∫(x2-6x +9)dx


 10. Теңдеуді шешіңіз: 8х – 3(2х – 3) = 7х – 2(5х + 8)
  -5
  1
  2
  5
  -1

 11. Теңдеуді шешіңіз: 25(1 – 2х)2 = 0
  2
  1,5
  1
  0,5
  0

 12. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
  (1;1);(-5/6;-2 2/3)
  (-3; 2); (1; 1)
  (3; -2); (1; 1)
  (-1; -1); (3; 2)
  (3; 2); (-13/3; -5/3)

 13. 56 кг құймада мыс пен мырыштың қатынасы 2,5 : 4,5 қатынасындай. Осы құймадағы мыстың салмағы неше киллограмға аз?
  13 кг
  14 кг
  15 кг
  16 кг
  17 кг

 14. Цех жұмыскерлерінің жиналысында 69 адам болды. Бұл цехтың барлық жұмыскерлерінің 92%. Жиналысқа неше адам қатысқан жоқ?
  5
  6
  7
  8
  9

 15. Теңдеуді шешіңіз: log3(2x+3)=log3(x+1)
  1
  -3
  3
  -2
  2

 16. Қосындысы 300-ге тең үш санды табыңыз. Егер екінші сан бірінші саннан 2-есе үлкен, ал үшінші сан біріншіден 3-есе үлкен болса.
  30, 60, 210
  40, 80, 100
  70, 80, 150
  60, 120, 120
  50, 100, 150

 17. Екі елді мекеннің ара қашықтығы 36 км. Бұл қашықтықты велосипедші бұл жолды 3 сағатта, ал жаяу жүргінші 6 сағатта жүріп өтеді. Егер велосипедші мен жаяу жүргінші қарама-қарсы жүрсе неше сағттан соң кездеседі?
  1 сағ
  4 сағ
  2 сағ
  2,5 сағ
  3 сағ

 18. Параллелепипедтің көлемі 72 м3, ал табанының ауданы 9 м2. Параллелепипедтің биіктігін есептеңіз?
  6 м
  12 м
  4 м
  8 м
  9 м

 19. Үшбұрыштың бір қырының ұзындығы 6,8 см, және ол үшбұрыш периметрінің 0,34 құрайды. Егер үшбұрыштың екінші қырының ұзындығы оның периметрінің 0,42 құраса, үшбұрыштың қалған екі қырының ұзындығын табыңыз.
  8,4 см, 4,8 см
  8,3 см, 4,9 см
  8,2 см, 5 см
  8,1 см, 5,1 см
  8,2 см, 5,2 см

 20. Өрнекті ықшамдаңыз:
  -1
  cosα
  1
  sinα
  sin2α

 21. Өрнекті ықшамдаңыз:tg2α(sin2α-1)
  -1
  -sin2α
  1
  sinα
  sin2α

 22. Туындыны есепте: у = (x2-6x +9)

  2x-6
  2x+6
  3x+6
  3x3+9x

 23. Есептеңіз: sin(-3300)
  1
  1/2
  -1/2
  -1
  0

 24. Теңсіздікті шешіңіз: 3х+17≤5-х
  х≤-3
  х≥-3
  х≥3
  х≤3
  -3≤х≤3

 25. Теңдеуді шешіңіз: